Culturizatea

O coñecemento do Trastorno do Espectro Autista (TEA) dos profesionais de centros públicos-culturais da Deputación da Coruña e proposta de plan de formación para o seu coñecemento.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Resultado de imagen de simbolo autismo         


Ola, o meu nome é Marcos Pinaque Varela, estudante de doutoramento na USC. Estou a realizar a miña tese doutoral sobre o Autismo e os Materiais Curriculares.


Esta web nace no marco dunha investigación financiada pola Deputación da Coruña na que se pretende dar resposta á pregunta ¿que saben os profesionais dos centros público culturais da provincia da Coruña sobre o autismo? Para facer viable a investigación cos recursos dispoñibles reduciuse o espectro de centros a investigar,  quedando os seguintes: centros educativos, bibliotecas, museos e a universidade (para saber máis sobre a investigación abrir a pestana "investigación").


Realizada, nun primeiro momento, a investigación (os detalles sobre a mesma iranse incluíndo na web), atopámonos agora na fase de formación que involucra varias accións:


 1. Creación dunha páxina web

 2. Elaboración dunha guía didáctico pedagóxica

 3. Organización dunha xornada formativa

 4. Organización dun curso gratuíto online


A presente páxina web nace, por tanto, do interese de transmitir a todas as persoas que o desexen información (e formación) básica en temas relacionados co Trastorno do Espectro Autista coa fin de lograr unha sociedade máis inclusiva onde todos colaboremos para lograr que ninguén sexa excluído.


Indagando a través dela atoparedes información e recursos sobre o TEA, información sobre a Xornada Formativa (20 de maio de 2017), unha guía didáctico pedagóxica de descarga gratuíta e a posibilidade de realizar un curso online gratuíto. Ademais, a páxina irase actualizando para recoller as novidades que vaian xurdindo con respecto ao propio proxecto.


Espero que CULTURIZATEA sexa capaz de contribuir a visibilización, a sensibilización e a formación nos temas relacionados coa inclusión social das persoas con Trastorno do Espectro Autista. 


Un cordial saúdo.

Marcos.

Investigación
Volver

Presentación

O coñecemento do Trastorno do Espectro Autista (TEA) dos profesionais de centros públicos-culturais da Deputación da Coruña

A inclusión social das persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA) depende de todos e todas. O presente traballo parte da idea de que o coñecemento sobre o TEA dos profesionais do ámbito público que diseñan, desenvolven ou participan en actividades nas que poden estar inmersos persoas con estas características é un factor determinante para lograr a inclusión destas persoas na sociedade.

Un axeitado coñecemento do trastorno permitirá aos traballadores: socializar coas persoas con TEA, adaptar os espazos ás súas necesidades, seleccionar e utilizar os materiais e recursos máis axeitados, diseñar e colocar apoios visuais adaptando ás infraestructuras as necesidades das persoas con TEA, en definitiva, adaptar a situación ás características das persoas con TEA permitíndolles disfrutar dun dereito inalienable ás persoas, o acceso á cultura.

A investigación que se presenta ten por obxectivo indagar sobre o coñecemento que profesionais do ámbito público da Deputación de A Coruña  teñen acerca do Trastorno do Espectro Autista (TEA) co fin de comprobar si a afirmación realizada pola FESPAU (Confederación Española de Asociacións de Pais e/ou Tutores de Persoas con Autismo), que sinala que o TEA segue a ser un trastorno relativamente descoñecido é aplicable a un grupo poboacional cuxa formación neste tema é indispensable para favorecer a inclusión social das persoas con TEA. 

A mostra  seleccionada para desenvolver o estudo correspóndese co persoal que traballa en centros  públicos relacionados co ámbito da cultura tales como bibliotecas, centros educativos, museos e a Universidade. 

Para levalo a cabo elaborouse un cuestionario (instrumento de investigación) validado por dúas profesoras universitarias (a doutora Mariela Resches Zlotnik da USC e a doutora María Dorinda Mato Vázquez da UDC).  Realizadas as modificacións pertinentes por recomendación de ambas profesoras e validado o instrumento, procedeuse a poñerse en contacto coas distintas institucións ás que se realizaría o envío.

O cuestionario enviouse vía correo electrónico en formato google.forms. Pódese acceder a él a través do seguinte enlace:

Cuestionario

Como se pode ver, o cuestionario estrutúrase en dúas seccións. Unha primeira que recolle preguntas relacionadas coas características socio-demográficas (a súa contestación non supón romper co anonimato), e unha segunda na que se formulan 23 preguntas (e dous engadidos marcados cun asterisco) sobre o Trastorno do Espectro Autista. Estas 23 preguntas pretenden abarcar 5 bloques ou dominios: 


 1. Dominio 1: Características das persoas con TEA

 2. Dominio 2: Inclusión social das persoas con TEA

 3. Dominio 3: Comorbilidades

 4. Dominio 4: Valoración das persoas con TEA

 5. Dominio 5: Formación en TEA


Actualmente, xa pechada a data límite de resposta ao cuestionario, contamos con 132 respostas provenientes de traballadores das diferentes institucións. O seguinte paso é realizar o análise das respostas mediante a utilización do programa SPSS e obter as conclusións do estudo. Os resultados presentaranse nesta páxina web e tamén nun momento da Xornada Formativa que terá lugar o día 20 de maio no Concello de Ames (para ver máis sobre a Xornada non deixedes de ver a pestana de Xornada Formativa).


Volver

Conclusión

A continuación amósanse algúns dos resultados máis relevantes obtidos na investigación:

En primeiro lugar é importante destacar que o coñecemento da existencia (algunha vez escoitaron falar) do TEA pode estenderse a case a totalidade da poboación de traballadores de institucións público culturais dos Concellos da Coruña (99,2%). Ese coñecemento non se corresponde exclusivamente co feito de “escoitar falar” senón que unha ampla porcentaxe, 7 de cada 10 persoas enquisadas, interactuou algunha vez con persoas con TEA (xa sexa como compañeiro de traballo, como usuario da instalación ou fóra da mesma). 

Desagregando esta información pódese ver, por un lado, que un 47% dos traballadores/as enquisados/as interactuou con persoas con TEA sendo estas usuarias da instalación. Tendo isto en conta podemos concluír que as persoas con TEA utilizan as institucións público culturais dos concellos da Coruña. Por outro lado tamén se comprobou que hai xente con TEA traballando en ditas institucións, xa que, en 5 das 130 respostas recibidas reflíctese que a persoa con TEA foi compañeiro/a de traballo dunha persoa con autismo.

Por outro lado, outra das conclusións obtidas coa presente investigación é a existencia dunha alta porcentaxe de persoas que segue estigmatizando a situación social das persoas con TEA, xa que só a metade da poboación enquisada é consciente de que as persoas con TEA poden participar en actividades colectivas. Este indicador xunto cos baixos porcentaxes acadados nas preguntas do bloque “inclusión social” sinalan que aínda existe un ineficiente coñecemento por parte dos traballadores dos Concellos da Coruña para coa inclusión social das persoas con TEA.

Sen embargo, tamén queda demostrado que a xente considera importante formarse en TEA (un 99,2% dos enquisados pensa que é importante recibir formación no ámbito), posiblemente, en moitos casos, debido a que consideran o seu coñecemento en autismo como insuficiente. Con respecto a esta última afirmación, tanto en bibliotecas, en museos, como na universidade o grao de coñecemento considérase insuficiente case no 100% dos enquisados, mentres que nos centro educativos a porcentaxe é dun 60%, pero, se analizamos as porcentaxes de acerto das preguntas formuladas vemos que, tendo en conta que as persoas de centros educativos reciben unha formación xenérica no ámbito, as diferenzas entre os porcentaxes totais de acerto, e polo tanto, as diferenzas con respecto ao grao de coñecemento non é especialmente significativo.

Outro aspecto importante a destacar, con respecto as preguntas e respostas formuladas sobre as características das persoas con TEA, é que unha análise pormenorizada permítenos concluír que existe un grao de coñecemento alto tanto das características como dos comportamentos atípicos que poden estar presentes nas persoas con TEA, pero que non se entende cales destes trazos son definitorios do trastorno e cales non.

Antes de rematar, como podemos comprobar na táboa que se mostra a continuación, é necesario facer mención especial sobre a influencia positiva que a alta porcentaxe de acerto nas preguntas relacionadas coa valoración do TEA provoca nos resultados finais. Sen embargo, o coñecemento sobre as características, as comorbilidades e o proceso de inclusión social das persoas con TEA son significativamente baixos indicando un descoñecemento elevado sobre o trastorno por parte dos traballadores de institucións público culturais dos Concellos da Coruña.

Porcentaxes totais de acerto:
Autismo
Volver

¿Que é o TEA?

¿Que é o TEA?

DEFINICIÓN

O Trastorno do Espectro Autista (TEA) é unha alteración do desenvolvemento neurolóxico que afecta ás competencias comunicativas e sociais así como ás habilidades de simbolización e flexibilización. 

Ao falaren de TEA faise referencia a un continuo, é dicir, a un conxunto de síntomas altamente heteroxéneos que implica que individuos cunha mesma diagnose poidan variar enormemente nas súas características externas (dependendo do nivel de afectación nos componentes do desenvolvemento social, comunicativo lingüístico, da flexibilidade e a simbolización, da presencia e grado de discapacidad cognitiva, etc.) (Anguiano e Lay, 2014) acompañándose nun 75% de “retraso mental” (Wing, e Gould, 1979). 

A persoa con TEA, por norma xeral, non presenta ningún rasgo físico característico, polo que, pese a sintomatoloxía anteriormente mencionada, resulta complexa a comprensión dos esforzos cos que afrontan os retos do entorno. Sin embargo, as características das persoas con TEA, como mencionamos con anterioridade, implican dificultades para o desenvolvemento das capacidades comunicativas e sociais, polo que a súa inclusión  social dependerá do grao de adecuación do medio (tanto das persoas como dos espazos) ás súas necesidades.


PREVALENCIA


Os estudos que analizan a prevalencia dos TEA nos nenos/as amosan resultados dispares variando considerablemente dependendo do país ou incluso nas distintas zonas do propio país analizadas. Segundo datos do CDC (Centers for Disease Control and Prevention) a prevalencia do autismo sitúase ao redor de 1/80 a 1/225 nos EE.UU en función dunhas zonas e outras do país. Concretamente un estudo de Christensen D.L. (2012) desenvolto en EEUU no ano 2012 sitúa a prevalencia, á idade de 8 anos, nun de cada 68 rapaces e rapazas.  Según datos da Confederación Autismo España (2015) hai no territorio español máis de 450.000 persoas con TEA. Como vemos a prevalencia é variable segundo os estudos, sen embargo a análise de diferentes investigacións parece demostrar que nos últimos anos triplícase e incluso se cuadriplica polo que, a percepción inicial de que o TEA se trataba dun “problema” menor era unha concepción erronea (magister, s/n). 


CAUSAS


Na actualidade a evidencia científica plantea unha visión multifactorial por interacción de diversos factores xenéticos e ambientais sin que todavía se coñezan específicamente estos elementos e a súa posible conexión. Recúrrese a múltiples teorías que explican as causas do autismo, posicionándonos todavía frente a un síndrome de causa descoñecida (Bristol & Spinella, 1999). 

Sin embargo son moitas as investigacións que se están levando a cabo na actualidade para identificar as causas do autismo. 

Xornada Formativa

Xornada Formativa
Volver

Primeira Xornada Formativa

I XORNADA FORMATIVA

 A INCLUSIÓN SOCIOEDUCATIVA  E O TRASTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 


Esta primeira xornada de sensibilización e formación en autismo nace co obxectivo de reflexionar sobre o proceso de inclusión socioeducativa das persoas con TEA. Nela darase conta dos resultados da investigación mencionada, realizarase unha achega conceptual ao TEA e analizaranse diversos recursos e estratexias de intervención socioeducativa promovidas en distintas institucións público-culturais da Deputación da Coruña.


Obxectivos  


 • Informar sobre o grao de coñecemento que os traballadores das institucións culturais teñen sobre o TEA 

 • Promover a sensibilización e formación de ditos traballadores para a inclusión social das persoas con TEA

 • Crear un espazo de intercambio de información sobre boas experiencias e recursos para a inclusión das persoas con TEA nas bibliotecas, os museos, os centros educativos e a universidade entre diferentes profesionais

 • Favorecer un encontro entre diferentes institucións (bibliotecas, centro educativos, universidades e museos), procurando, en conxunto, formular propostas de inclusión, equidade e igualdade


Data de celebración
20 de maio
Lugar de celebración
Concello de Ames
(Auditorio da Casa de Cultura de Bertamiráns)
Destinatarios
Aberto a todo o público
Procedemento de inscrición
A través do enlace de debaixo da táboa
Data límite inscricións
15 de maio
Prezo
Gratuíto


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP9MEgzZotFxg6nLKqiWLymYksgGwjrsqB56q3SmI7oNaPVg/viewformResultado de imagen de logo ames                                           

PROGRAMA


Mañán

 

 • 09:15 - 9:45 Recepción e entrega de material
 • 09:45 - 10:15 Inauguración: Goretti Sanmartin (Vicepresidenta da Deputación da Coruña), David Santomil (Concelleiro de Educación do concello de Ames), Marcos Pinaque (investigador predoutoral USC), Xesús Rodríguez (profesor da USC), Montse Castro (profesora da UDC).
 • 10:15 - 11:15 Conferencia Inaugural: “Estado da cuestión sobre o TEA nas institucións socioeducativas dos concellos da Deputación da Coruña”. Marcos Pinaque Varela
 • 11:15 - 11:45 Pausa para café. 
 • 11.45 - 12:45 O Trastorno do Espectro Autista. Cristina Couto Pena. Psicóloga Federación Autismo Galicia. 
 • 12:45 - 13:30Proxección do documental “Paxaros de Algodón”. Xosé Manuel Felpeto e Roberto Rego


Tarde


 • 16:30 - 17:45 Mesa de Experiencias e Propostas de Inclusión Socioeducativa. Clara Rodríguez (educadora de museos). María Carmen Arceo Tourís (monitora de apoio no CEIP BAROUTA), Estefanía Estévez Cacheiro (educadora social, integrante do grupo de traballo “CEESG en Diverdade”). Moderadora: Mariela Resches (profesora USC) 
 • 18:00 - 19:15 Mesa de Experiencias e Propostas de Inclusión Socioeducativa. Carolina Becerra Cerqueiras (nai de dous mellizos con TEA) Daniel Blanco Carpente (Orientador do CEIP de Roxos e Raíña Fabiola), Yesshenia Vilas Merelas (Profesora e Investigadora da USC e asesora de centros educativos na temática das NEE). Moderadora: Montse Castro (Profesora UDC)  
 • 19:15 - 19:30 Acto de clausura. *Entregarase certificación de asistencia aos participantes (non homologable)


                                                                                                                            Memoria

O día 20 de maio de 2017 celebrouse no Auditorio Casa de Cultura de Bertamiráns (Concello de Ames) a I Xornada Formativa en TEA: Recursos para a súa inclusión socio-educativa. 

A xornada comezou preto das 10 da mañá cunha asistencia de público superior ao centenar de persoas, acudindo familias e traballadores de moi diversos ámbitos, profesores/as, coidadores/as, pedagogos/as, terapeutas ocupacionais, bibliotecarios/as, profesionais do ámbito museístico e mediadores/as comunicativos, entre outros. 

No acto de presentación estiveron presentes Goretti Sanmartín (vicepresidenta de deputación da Coruña), David Santomil (Concelleiro de Educación no Concello de Ames), Xesús Rodríguez (profesor da Universidade de Santiago), Montse Castro (profesora da Universidade da Coruña) e Marcos Pinaque (investigador predoutoral na USC e impulsor da iniciativa) os cales, despois dos necesarios agradecementos ás distintas institucións que fixeron posible á xornada, afondaron na necesidade de que se leven a cabo iniciativas de concienciación sobre o TEA e a importancia da colaboración entre moi diversas institucións para a súa materialización.

Rematado o acto de inauguración, Marcos Pinaque expuxo os resultados e as conclusións resultantes do estudo o “estado da cuestión sobre o coñecemento do TEA nas institucións socioeducativas dos concellos da Deputación da Coruña” (as conclusións de dito estudo pódense consultar no seguinte enlace: http://www.culturizatea.es/#investigacion/conclusion)

Trala primeira intervención xa se prevía que a Xornada ía a estar marcada pola participación do público, a cal non diminuíu ao longo do día. Continuas intervencións e debates foron xurdindo no devir da xornada: a necesidade de formación por parte dos profesionais dos ámbitos educativos e culturais vs. unhas habilidades sociais proclives á atención das persoas con diversidade funcional; a perspectiva dende a que se deben mirar ás persoas con TEA; a importancia da diagnose; etc.

A mañá continuou coa intervención de Cristina Couto, psicóloga da Federación Autismo Galicia, quen explicou dunha forma moi explícita en que consiste o autismo, cales son os trazos que caracterizan o TEA, a prevalenza e as causas, achegounos ao concepto de espectro e explicou en que consiste a Federación Autismo Galicia.

A xornada de mañá concluíu coa intervención de Xosé Manuel Felpeto, quen presentou o documental “Paxaros de algodón” (no cal actuou como codirector), un documental moi emotivo que pretende ensinar o mundo do TEA a través do traballo da Asociación Apanaes de As Pontes.

A xornada de tarde transcorreu ao redor de duas mesas de experiencias.

Na primeira, dinamizada por Mariela Resches (profesora da USC), participaron Clara Rodríguez (educadora de museos) quen contou o proxecto de integración “isto non é unha pipa”, proxecto que levou a cabo con rapaces con TEA en colaboración coa asociación ASPANAES no Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC), María Arceo (monitora de apoio no CEIP Barouta), quen nos achegou información sobre á intervención no comedor con rapaces e rapazas con TEA, e Estefanía Estévez (educadora social, integrante do grupo de traballo “CEESG en Diverdade”) que abordou a necesidade e as formas de intervir no recreo escolar con rapaces/as con TEA.

A segunda mesa foi modera por Montse Castro e contou coa participación de: Carolina Becerra (nai de dous mellizos con TEA), nunha intervención chea de emotividade contou o periplo que sufriron durante os primeiros anos de vida dos seus fillos así como as continuas trabas que se atopan na sociedade para desenvolverse acotío con normalidade; Daniel Blanco (orientador do CEIP de Roxos e Raíña Fabiola), centrou a súa charla en como debe estar enfocada a intervención educativa para promover a atención e a inclusión das persoas con autismo; e Yesshenia Vilas (Profesora e Investigadora da USC e asesora de centros educativos na temática das NEE), quen explicou algunhas medidas e actividades que levan a cabo no centro Entelequia para atender aos nenos e nenas con TEA.  


Non cabe dúbida de que os obxectivos formulados para a Xornada foron cumpridos, creándose un espazo de intercambio de información sobre boas prácticas e recursos para a inclusión social e educativa das persoas con Trastorno de Espectro Autista. 

Sen dúbida foron moitas as leccións aprendidas e, quizais por iso, o Concelleiro de Ames, nunha entrevista con posterioridade para a revista AMSGO, comentou: “Estou moi satisfeito de que Ames puidera acoller esta primeira xornada e propuxemos, que de cara ao vindeiro ano, se realice o segundo encontro para poder afondar nas cuestións tratadas durante a primeira xornada”. Confiamos en que así sexa e para o ano poidamos disfrutar dunha segunda xornada onde se intentarán pulir detalles organizativos que saíron a relucir nesta primeira xornada: abordar a temática de TEA e vida adulta, a figura do coidador e do mediador comunicativo como elementos imprescindibles na atención ás persoas con TEA, deixar un tempo maior para os debates que vaian xurdindo, contar cun espazo de atención a nenos/as con TEA durante o desenvolvemento da xornada, etc.

Por último é necesario volver a agradecer a todas as entidades colaboradoras todo o apoio prestado para que esta iniciativa tivera cabida, a todas as persoas que, de xeito desinteresado, acudiron a ofrecer unha parte do seu traballo e coñecemento, e a todas as persoas asistentes que fixeron da xornada un actividade moi produtiva.Volver

Segunda Xornada Formativa


II XORNADA FORMATIVA

A INCLUSIÓN SOCIOEDUCATIVA  E O TRASTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 


Trala boa recepción da primeira xornada formativa foron moitos os interesados en darlle continuidade a este proxecto. Esta segunda xornada de sensibilización e formación en autismo pretende continuar afondando nos recursos e nas estratexias de intervención socioeducativa para lograr crear espazos inclusivos para as persoas con Trastorno do Espectro Autista. Seguimos pensando que a multidisciplinariedade na atención das persoas con TEA é fundamental polo que no programa desta II Xornada continuamos pretendendo achegarnos a este trastorno dende unha perspectiva holística e diversificada.  


OBXECTIVOS   • Dar a coñecer materiais e estratexias que favorezan a inclusión socioeducativa das persoas con autismo

 • Sensibilizar sobre a importancia da inclusión social e educativa das persoas con TEA 

 • Contar cun espazo de intercambio de información sobre estratexias e recursos para a inclusión das persoas con TEA 

 • Dar visibilidade aos diversos colectivos que traballan con persoas con TEA


Data de celebración
  26 de maio
Lugar de celebración
 Concello de Ames (Auditorio da Casa da Cultura en Bertamiráns)
Destinatarios
 Aberto a todo o público
Procedemento de inscrición
 A través do enlace de debaixo da táboa ou solicitando a ficha de inscrición no correo electrónico xornadatea@gmail.com
Data límite inscricións
 22 de maio
Prezo
 Gratuitohttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1MZVfEIEG64Yg90URi30MSrD9n9ypsmhWqE41OYdtjVlyRA/viewform 
Información sobre os talleres:

1- Seminario Pictoaplicacións

Pictoaplicaciones está pensado como un proxecto de axuda para pais e profesionais de fillos e alumnos con autismo e trastornos da comunicación oral, para que se poidan comunicar de forma mais sinxela a través de aplicacións 100% gratuítas e de acceso libre.  Lola e Miguel nos achegarán neste seminario estratexias para a súa utilización e ensinarannos exemplos prácticos do seu uso de, entre outras aplicacións: Pictotraductor, pictoagenda, pictosonidos, pictocuentos e pictoeduca. 


2- Taller Adaptación de materiais curriculares como estratexia inclusiva

Neste taller ademais de poder ver adaptacións sinxelas de materiais, Esther explicará de forma práctica como levar a cabo adaptacións que faciliten a autonomía personal, a accesibilidade cognitiva, comunicativa e as necesidades de estrutura e anticipación dos nenos/as.
COLABORAN:


   PROGRAMA PROVISIONAL

Mañán

 


 • 09:15 - 9:45 Recepción e entrega de material
 • 09:45 - 10:15 Inauguración:  Ánxela Franco (Deputada de Benestar Social, Educación e Igualdade), David Santomil (Concelleiro de Educación do concello de Ames), Marcos Pinaque (investigador predoutoral USC e coordinador da Xornada), Xesús Rodríguez (profesor da USC), Montse Castro (profesora da UDC).
 • 10:15 - 10:45 Entrevista: “A miña experiencia”. Paula Sánchez Barral 
 • 10:50 - 11:45 O papel asociativo na colaboración das medidas de apoio ao alumnado con TEA. Cristina Couto. Psicóloga Autismo Galicia
 • 11:45 - 12:15 Pausa para café.
 • 12.15 - 13:15 A arte, un medio para a inclusión. Taller Abierto

Tarde

 • 16:00 - 17:45 Mesa de Experiencias e Propostas de Inclusión Socioeducativa. 
  • O emprego con apoio. Antonio Fariña Rey. Coordinador de Emprego con Apoio de APACAF

  • O deporte como estratexia inclusiva. Iria Romero. Terapeuta ocupacional e autora do TFG Fomentando a ocupación a través das Escolas Deportivas Inclusivas vinculadas ao clube ENKI 

  • A importancia do auxiliar técnico educativo. Asociación ASATE

  • Mediadores comunicativos, unha axuda máis. María Elvira Piñeiro Paz. Mediadora Comunicativa, Mestra de Primaria e Interprete de Lingua de Signos 


 • 18:00 - 19:30 Talleres e seminarios (escoller 1 de 4): 
  • Pictoaplicaciones. Lola e Miguel

  • Adaptación de materiais curriculares como estratexia inclusiva. Esther Cuadrado  

  • Sensibilización e intervención no aula. Marcos Pinaque e Montse Castro

  • Taller de familias. Carolina Becerra


 • 19:45 - 20:00 Acto de clausura.

* Aforo limitado

* Actividade homologable para o profesorado pola Xunta de Galicia 


3- Seminario “Sensibilización e intervención no aula”

Neste taller, por un lado, intentaremos, dun xeito práctico, poñernos no lugar das persoas con TEA para entender algunhas das súas características. Ademais veremos a importancia e como levar a cabo unha estratexia metodolóxica axeitada para a inclusión educativa deste alumnado.  


4- Taller de familias

Cun formato de comunicación aberto onde todos e todas poidan expresar os seus pareceres, Carolina tratará neste taller cinco bloques: 

1.  A qué me enfrento? Dende o diagnóstico ata a intervención.

2. 'Papeleo' Dependencia, discapacidade, familia numerosa...

3. Familia: Primeiro como explicarlle á familia que teñen un neto, sobriño, primo... con autismo. E despois cómo afrontar a súa resposta.

4. Interacción social. Ir ao parque, eventos culturais, museos, bibliotecas, de compras, a perruquería, citas médicas...

5. Escolarización

Unha oportunidade para que as familias se expresen e para que os profesionais se sensibilicen escoitando as vivencias familiares.ORGANIZA:

        Resultado de imagen de logo ames

  COLABORAN

Memoria

Curso Online

Presentación

O curso que se presenta a continuación nace no marco do proxecto CULTURIZATEA co obxectivo de ofrecer posibilidades de formación a través da transmisión, a todas as persoas que o desexen, de información básica en temas relacionados co Trastorno do Espectro Autista co fin de lograr unha sociedade máis inclusiva onde todos colaboremos para lograr que ninguén sexa excluído.


A pretensión do curso é profundar en contidos teóricos ineludibles sobre o TEA e posteriormente aportar recursos, ideas, estratexias e técnicas que favorezan o desenvolvemento de accións dende os centro públicos educativos e culturais que contribúan a facer destes centros lugares accesibles para as persoas con TEA.

O curso non está pensado para a obtención dun título, senón como unha estratexia de facilitación de información dun xeito ordenado para ir, paulatinamente e de xeito autónomo, adquirindo coñecementos na temática. De todos xeitos, para as persoas que queiran avaliar o aprendizaxe adquirido, na maioría dos módulos inclúese un pequeno cuestionario con preguntas relacionadas aos contidos máis relevantes do mesmo.

Para calquer dubida or suxerencencia pode enviar un email o creador do mesmo Marcos Pinaque Varela (markospinaq@gmail.com) ou ir a sección de Dúbidas, suxerencias e preguntas

Dúbidas, suxerencias e preguntas


Neste apartado podedes expoñer todas as dubidas, suxerencias e preguntas que vos pasen pola mente. Encargareime de contestar na maior brevedade posible.

Marcos Pinaque VarelaGuía didáctico-pedagóxica

A guía está dispoñible para ser descargada no formato pdf. Pada descargala prema no seguinte enlace:


Descargar Guia

Artigos Publicados

 • Pictoaplicaciones

  Creado por Marcos Pinaque Varela en nov 27, 2017

  Máis aplicacións!

 • Ferramentas TIC

  Creado por Marcos Pinaque Varela en nov 03, 2017

  110 aplicacións pensadas para as persoas con TEA

 • Appyautism

  Creado por Marcos Pinaque Varela en oct 30, 2017

  Buscador de aplicacións

 • Unha páxina, mil materiais

  Creado por Marcos Pinaque Varela na categoría No Categorizado en oct 24, 2017

  Primeiro artigo publicado...

Formulario de Contacto
Volver